Algemene voorwaarden

Werkplaats W is de onderneming van illustrator Wouter Gresnigt. Werkplaats W ontwerpt illustraties in opdracht voor verschillende doeleinden, verkoopt illustraties en is ook benaderbaar voor creatief advies. Bij een samenwerking en bij gebruik maken van het werk afkomstig van Werkplaats W, zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht.

Prijsafspraken
Vooraf aan een opdracht wordt er tussen de opdrachtgever en Werkplaats W een prijsafspraak gemaakt door middel van een offerte. De offerte is altijd een indicatie van de kosten en is dus niet bindend.

Schetsfase en deadline
Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel schetsvoorstellen er bij de prijs zijn inbegrepen. Extra schetsvoorstellen die niet vooraf berekend zijn, kunnen kostenverhogend zijn. Dit gaat altijd in overeg met de opdrachtgever.
Afspraken over deadlines worden vooraf aan de opdracht vastgesteld. Ook voor tussentijdse schetsvoorstellen.
Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback te geven op tussentijdse schetsvoorstellen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

Wijziging, of annulering opdracht
Mochten er tijdens het ontwerp proces wijzigingen ontstaan in de wensen van de opdrachtgever, dan kan er in overleg een meerprijs worden bepaald.
Bij het annuleren van de opdracht, worden de reeds gedane werkzaamheden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Veranderingen in de illustraties
Het is de opdrachtgever of derde partij niet toegestaan, zonder toestemming van Werkplaats W, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

Naamsvermelding
Bij publicatie van een illustratie dient de naam Werkplaats W vermeld te worden. Bij redactioneel gebruik is dit een voorwaarde. Bij commercieel gebruik wordt de wijze van vermelding overlegd met de opdrachtgever.

Eigendomsrecht
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de originele illustraties eigendom van Werkplaats W.

Exemplaren
Als het mogelijk is zal de opdrachtgever aan Werkplaats W enkele gedrukte proeven of exemplaren toesturen wanneer reproductie heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen.

Betaling
Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te gebruiken of te reproduceren.